"Det er en forudsætning for den miljøterapeutiske behandling, at der indgås et bredt koordinerende samarbejde med den unge og de henvisende myndigheder."

Samlet konklusion fra Socialtilsynet (Januar 2020):

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12- 18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med iscenesættelse af den miljøterapeutisk behandlingsstruktur, der løber som et organiserende princip igennem hele tilbuddet.

Strukturen sikrer på en gang forudsigelighed og genkendelighed, men rammesætter også det løbende arbejde med målfastsættelse for den enkelte unge, således at den enkelte unge altid er optimalt udfordret i en udvikling, der ligger i forlængelse af mål i de kommunale handleplaner.

Strukturen og målsætningen er fleksibel og tager hensyn til udsving i den unges energi og formåen undervejs. Tilbuddet har i en længere årrække fokuseret sin kompetenceudvikling om miljøterapien som den fællesfaglige ramme, der sikres igennem deltagelse i et uddannelsesfællesskab på tværs af fire sociale tilbud kaldet SEDAC.

Både ledelse og personalet deltager løbende i efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet behandlingstilbud i den miljøterapeutiske ramme – også når det drejer sig om ledelsesudvikling.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge, der fortæller, at de er glade for at bo i tilbuddet. Der er tale om et kompetent tilbud, der har viden og lang erfaring med målgruppen i den behandlingsmæssige ramme såvel som i tilbuddets fysiske ramme.

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=DLF-3983&afdelingsid=c03251df-4c3d-4b1f-8df3-ddbca777b350&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD